تحقیق بازرگانی و بازرسی و نظارت

تحقیق بازرگانی و بازرسی و نظارت
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 52

حجم فایل (به کیلوبایت) : 54

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب
مقدمه     1
بخش اول : بازرگانی
بازرگانی خارجی     3
بازرگانی داخلی     13
امور اصناف      16
امور اجرائی بسیج اقتصادی     19
اداره مالی و اداری     21
واحد هسته مطالعات بازرگانی     25
واحد نمایندگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان در استان فارس     27
بخش دوم : بازرسی و نظارت
حوزه مدیریت     29
1-مدیر کل     29
2- روابط عمومی     31
3- امور حقوقی     32
4- کار و برنامه ریزی و خدمات ماشینی     32
اداره نظارت بر کالا    34
اداره نظارت بر خدمات    38
اداره بازرسی     40
اداره مالی و اداری     45
جدول اهم گزارشات تهیه شده     46
"""""""""""""""""""""""""""""""""

مقدمه :
بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید.
...