برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

دسته : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 9211 KB

تعداد صفحات : 84

بازدیدها : 1033

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

دانلود پایان نامه کارشناسی برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری در 84 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

دانلود پایان نامه کارشناسی برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

در 84 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

 

چکیده

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: بررسی منابع

1-2- منشا و اهلی

2-2- نژادها

3-2-اهداف پرورش کبوتر

1-3-2- مصرف گوشت جوجه کبوتر

2-3-2- تامین کود مزارع

3-3-2- نامه رسانی

4-3-2- مسابقه و سرگرمی

4-2- پرورش و نگهداری

5-2- محاسن پرورش کبوتر

6-2- تغذیه کبوتر

1-6-2- تغذیه کبوتر بالغ

2-6-2- تغذیه جوجه کبوتر

7-2- شیر کبوتر

8-2- گوشت کبوتر

9-2- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی

10-2- همبستگی

1-10-2- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت

11-2- رگرسیون ( وایازی )

12-2- وراثت پذیری

13-2- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری

1-13-2- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر

2-13-2- همبستگی ژنوتیپی و محیطی

14-2- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات

15-2- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص

1-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب

2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی

1-2-15-2-  برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی

1-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد

2-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین

2-2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس

16-2- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون

17-2- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر

18-2- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها

19-2- انتخاب

1-19-2- انتخاب داخل نژادی

20-2- سیستم های آمیزشی

1-20-2- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات

1-1-20-2- آمیزش خویشاوندی

2-1-20-2- آمیزش غیرخویشاوندی

21-2- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر

22-2- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر

23-2- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند

1-23-2- وزن جوجه کبوتر

2-23-2- میزان و الگوی رشد

فصل سوم: مواد و روشها

1-3- محل اجرای طرح

2-3- کبوتران مورد استفاده در طرح

3-3- نحوه اجرای طرح

4-3- جمع آوری اطلاعات

5-3- روش آماری

فصل چهارم : نتایج

1-4- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین

1-1-4- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری

2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری

3-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد ماده  و برآورد وراثت پذیری

2-4- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان

1-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری

2-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری

3-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری

4-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری

5-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری

6-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری

7-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

1-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس

2-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس

3-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده  به تفکیک جنس

2-5- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات

1-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری

2-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت

3-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت

پیشنهادات

پیوست ها

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

 

چکیده

این تحقیق به منظور  برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت  نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی  محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپرو پروازی  به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر 305/0، 47/0، 55/0و 64/0 در جنس ماده 43/0، 49/0، 63/0و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد  پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد  پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین  مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین  به ترتیب:  42/0، 47/0، 58/0و62/0 برآورد گردید

که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد  کبود برآورد  گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای  فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.                       

کلید واژه ها:

جوجه کبوتر

روابط خویشاوندی

وراثت پذیری

 همبستگی

تابعیت

 

فصل اول پیشگفتار

جمعیت جهان در سال 2000 میلادی در حدود 6.4 میلیارد نفر بر آورد شده است . همچنین میانگین  سرعت رشد جمعیت در بین سال های  2000-1990 را 5/2 درصد كه  در کشورهای در حال توسعه 2/2 درصد و در کشورهای توسعه یافته  6/0 درصد برآورد کردند ( 15 ) .

با وجود افزایش سرسام آور جمعیت وظیفه اصلی متخصصین کشاورزی و به ویژه علوم دامی تهیه و تولید مواد غذایی جدید به نحو مطلوب با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و علمی می باشد .

با کمی دقت در مورد تغذیه در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه متوجه می شویم علاوه بر اختلافاتی که در مورد کمیت تغذیه به چشم می خورد کیفیت مواد غذایی نیز اختلافات فاحشی نشان می دهد. زیرا در کشورهای پیشرفته در سال های اخیر با ارتقاء فرهنگ تغذیه از کمیت غذا کاسته و بر کیفیت آن تأکید بیشتری دارند . از طرف دیگر یکی از معیارهای مهم در تشخیص و تعیین پیشرفت یک کشور میزان مصرف  پروتئین سرانه در آن کشور می باشد(  11 ). .طبق آمار موجود رشد خالص و افزایش جمعیت در ایران در حدود 2 درصد در سال می باشد که نرخ بالایی در جهان محسوب می شود و بدین ترتیب سالیانه در حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود(20). به منظور برنامه ریزی برای افزایش سریع جمعیت لازم است منابع سریع الوصول غذایی در داخل کشور در نظر گرفته شود (9 ).

به دلایل فوق برای رفع نیازهای فوری و احتیاجات آینده نمی توان فقط متکی به افزایش تولید گوشت قرمز در حد مطلوب بود ، زیرا طبق آمار موجود کل ظرفیت مراتع ایران قابلیت تغذیه و سیر كردن 35 میلیون واحد دامی را دارد در حالی که در حال حاضر این مراتع مورد استفاده برای بیش از 80 میلیون واحد دامی می باشد .  این گونه بهره برداری نامناسب به مرور سبب تخریب و از بین رفتن بیشتر مراتع کشور شده و مراتع را در معرض  خطر نابودی کامل قرار میدهد که نتیجه چنین فاجعه ای در آینده کاهش تولید گوشت قرمز در داخل کشور و افزایش واردات گوشت و علوفه خواهد بود ( 9 ).

از طرف دیگر وجود تعداد زیادی واحدهای مرغداری اشباع شده در اکثر مناطق کشور و از طرفی نیاز مبرم مردم به مصرف گوشت سفید ، نیاز کشور را به تولید منابع جدید گوشت سفید بیشتر می کند .

در ایران منابع اصلی تامین کننده پروتئین ،گوشت گوسفند ، گوساله و مرغ می باشد و امروزه  خوشبختانه توجه به منابع جدید در دستور کار تولید کنندگان قرار دارد که از جمله می توان به پرورش کبک و بلدرچین و كبوتر گوشتی  اشاره نمود .

یکی از پرندگانی که می توان از گوشت آن به عنوان یک منبع پروتئین با ارزش استفاده نمود کبوتر است. در کشور ما تصور درستی از گوشت طیور وجود ندارد و برداشت اول از گوشت طیور فقط مرغ است ، در صورتی که می توان با توجه به شرایط اقلیمی در منطقه با سرمایه گذاری و برنامه ریزی اصولی مبادرت به پرورش سایر پرندگان از جمله کبوتر نمود(11) .

کبوتر به دلیل رشد سریع تر ، سهولت پرورش ، کیفیت بالای گوشت و نیز از طرفی به دلیل کوتاه بودن دوره پرورش آن می تواند در برنامه کاری پرورش دهندگان قرار گیرد ( 18 ).

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید