آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا

دسته : کامپیوتر و IT

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 48 KB

تعداد صفحات : 69

بازدیدها : 1194

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا

دانلود مقاله آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا در 69 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا

دانلود مقاله آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا

در 69 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول- آشنائی بامحاسبات ابری وتحمل پذیری خطا                                

1-1-سرویس محاسبات ابری چیست؟                                                  

1-1-1-چه كسانی بایدازمحاسبات ابری استفاده كنند؟                                

2-1-1-زیرساخت                                                                           

3-1-1-رسانه ذخیره سازی ابری                                                           

4-1-1- میان ابر                                                                              

5-1-1- اقتصاد رایانش ابری                                                               

2-1- مزایا ونقاط قوت محاسبات ابری                                                   

1-2-1- هزینه های كامپیوتری كمتر                                                      

2-2-1- كارائی توسعه یافته                                                               

3-2-1- هزینه های نرم افزاری كمتر                                                     

4-2-1- ارتقای نرم افزاری سریع ودائم                                                 

5-2-1- سازگاری بیشترفرمت اسناد                                                     

6-2-1- ظرفیت نامحدودذخیره سازی                                                  

7-2-1- قابلیت اطمینان بیشتربه داده                                                    

8-2-1- دسترسی جهانی به اسناد                                                       

9-2-10- دراختیارگذاشتن آخرین وجدیدترین نخسه                               

10-2-10- همكاری گروهی ساده تر                                                   

11-2-1- مستقل ازسخت افزار                                                         

12-2-1- ویژگی های كلیدی                                                           

13-2-1- چه كسانی می توانندازمزایای محاسبات ابری بهره مندشوند؟           

3-1- نقاط ضعف محاسبات ابری                                                        

1-3-1- بااتصال های اینترنتی كم سرعت كارنمی كند                               

2-3-1- می تواند كند باشد                                                              

3-3-1- ویژگی هاممكن است محدود باشد                                           

4-3-1- داده های ذخیره شده ممكن است ازامنیت كافی برخودار نباشد          

5-3-1- چالش ها                                                                          

1-5-3-1- آسیب پذیری دربرابرركورداقتصادی                                      

2-5-3-1- شكل جدید نرم افزارها                                                     

3-5-3-1- پذیرش                                                                        

4-5-3-1- كنترل                                                                          

5-5-3-1- هزینه های پنهای باند                                                        

6-5-3-1- محبوس شدن توسط ارائه دهندگان واستانداردها                        

7-5-3-1- شفافیت دسترسی                                                             

8-5-3-1- قابلیت اطمینان                                                                

9-5-3-1- حفظ حریم خصوصی                                                       

10-5-3-1- امنیت                                                                         

11-5-3-1- میزان دردسترس بودن وكارائی                                           

12-5-3-1- انتقاد ازواژه                                                                 

6-3-1- چه كسانی نباید ازمحاسبات ابری استفاده كنند؟                           

4-1- مقایسه بامدل های دیگررایانش                                                   

5-1- معماری نمونه رایانش ابری                                                        

1-5-1- مدل های پیاده سازی                                                            

1-1-5-1- ابرعمومی                                                                       

2-1-5-1- ابرگروهی                                                                      

3-1-5-1- ابرآمیخته                                                                       

4-1-5-1- ابرخصوصی                                                                

2-5-1- لایه ها                                                                           

1-2-5-1- كاربر                                                                          

2-2-5-1- لایه برنامه های كاربردی                                                    

3-2-5-1- لایه بستریاپلتفرم                                                              

4-2-5-1- لایه سروریازیرساخت                                                        

3-5-1- نگاهی به آینده رایانش ابری                                                   

4-5-1- بررسی وضعیت رایانش ابری درایران                                         

5-5-1- تحمل پذیری خطا                                                               

فصل دوم – بررسی تحمل پذیری اشكال در رایانش ابری                            

2-1- تحمل پذیری اشكال دررایانش ابری                                             

1-2-1- تحمل پذیری اشكال دررایانش ابری بلادرنگ                              

2-2-1- تحمل پذیری اشكال بایزنتاین دررایانش ابری                              

3-2-1- تحمل پذیری اشكال بایزنتاین دررایانش ابری به هم پیوسته             

4-2-1- تحمل پذیری اشكال بایزنتاین دررایانش ابری با منابع اختیاری        

2-2- میان افزاربا قابلیت تحمل پذیری اشكال دررایانش ابری                    

2-3- سیستم رایانش ابری Multiple Master باتحمل پذیری اشكال        

2-4- روش های تحمل خطا برپایه سیاست های تحمل خطا                   

1-2-4- تحمل خطای انفعالی                                                         

2-2-4- تحمل خطای فعالانه                                                         

2-5- چالش پیاده سازی تحمل خطا دررایانش ابری                              

2-6- ابزار مورداستفاده برای پیاده سازی تحمل خطا                             

نتیجه گیری                                                                               

منابع ومآخذ                  

 

                                                            

                             فهرست جداول

عنوان                                                                                      صفحه

جدول یك – نتایج آزمایش برای برآوردقابلیت اطمینان                              

جدول دو – نتایج بدست آمده بانرخ شكست متفاوت                                 

جدول سه – ابزارمورداستفاده برای پیاده سازی روش های موجودكل خطا        

 

            فهرست  شكل  ها

عنوان                                                                                  صفحه

شكل یك- بررسی وضعیت رایانش ابری درایران وجهان تاسه ماهه اول 92       

شكل دو- مدل سیستم های پیشنهادی                                                   

شكل سه- مدل ایجاد شده بااستفاده ازFT-FC                                         

شكل چهار- رویه های كاری BFT CLOUD                                         

شكل پنجم – گروهی ازسرویس های درتعامل بایكدیگرازطریق كانال سازی     

شكل ششم – نتایج اندازه گیری                                                          

شكل هفتم – معماری MMMS                                                         

 

 

       

چكیده :

تحمل خطا یكی از نگرانی های عمده برای تضمین دردسترس بودن و قابلیت اطمینان خدماتی حیاتی و هم چنین اجرای برنامه های كاربردی است.به منظور به حداقل رساندن تأثیرخرابی بر روی سیستم و اجرای صحیح وموفق برنامه های كاربردی ،خرابی باید پیش بینی شده وفعالانه مدیریت وكنترل گردد.روش های تحمل خطا درواقع برای پیش بینی این خرابی ها وانجام یك اقدام مناسب قبل از خرابی می باشد.اگرچه تحمل خطا درسیستمهای توزیع شده موضوعی درگذشته بوده است كه مجموعه وسیعی از الگوریتم هابرای تشخیص ،شناسایی و اصلاح خطا ایجادنموده اما می بایست این مفاهیم رادرزمینه رایانش ابری دوباره موردمطالعه قرارداد. دراین بخش روش های تحمل خطای موجوددررایانش ابری برپایه سیاست های تحمل خطا،چالش ها وابزارهای مورداستفاده جهت پیاده سازی تحمل خطا دررایانش ابری موردبحث قرارمی گیردوتحمل پذیری اشكال یكی از مهم ترین موضوع دربحث رایانش ابری است.نوع های مختلفی ازتحمل پذیری اشكال وجود دارند كه یكی از آنها تحمل پذیری اشكال دررایانش ابری بلادرنگ است.سیستم های بلادرنگ باداشتن امتیازاتی ازقبیل ابزارهای محاسبات قوی ازاهمیت بسزایی برخوردارنددررایانش ابری بلادرنگ استفاده از تودهای پردازشگراحتمال اشكال را بالامی برد واز طرفی چون سیستم های بلادرنگ ازلحاظ ایمنی بحرانی هستندباید قابلیت اطمینان آنها افزایش یابدازاینرو تقاضا برای دستیابی به سیستم هایی باقابلیت تحمل اشكال درسیستم های بلادرنگ روبه افزایش است به همین ترتیب درتحمل پذیری اشكال بایزنتاین كه مبحث مهمی در ابرهای بهم پیوسته ودررایانش ابری بامنابع اختیاری است.مدلهای برای تحمل پذیری اشكال دراینگونه ابرهاارئه شده كه دراین مدل ها برای بهبودقابلیت اطمینان از افزونگی استفاده شده است و برای سازگاری محیط ابری با منابع اختیاری سعی شده نودهایی با خصیصه هایی بالایی همچون اطمینان وكارایی انتخاب شود به گونه ای كه اگرچنین مدلهایی برای تحمل پذیری اشكال ارائه نشودسبب خسارتهای جبران ناپذیری می شود.

 

                 آشنائی بامحاسبات ابری و تحمل پذیری خطا

 

فصل اول :

 

آشنایی بامحاسبات ابری وتحمل پذیری خطا

1-1-      سرویس محاسبات ابری چیست؟   

ابر،  تصویری است انتزاعی ازشبكه ای عظیم وتوده ای كه حجم آن مشخص نیست، نمی توانیم ازچه میزان منابع پردازشی تشكیل شده. ابعاد زمانی ومكانی یكایك اجزای آن نیزدانسته نیست، نمی توانیم سخت افزارها ونرم افزارها كجای این توده قراردارند، اماآنچه راكه عرضه می كند، می شناسیم. درست مثل برق! شما برای اینكه ازوسایل وتجهیزات برقی درخانه یامحل كارتان استفاده منیدلازم نیست یك ژنراتوریا كارخانه برق درخانه تان داشته باشید، بلكه به ازای هزینه مشخصی برق را اجاره می كنید. حالا اگرمصارف برقی شما بیشترومتفاوت ترباشندمثلاً می روید وازخدمات برق صنعتی استفاده می كنید درمحاسبات ابری هم شركت ها وسازمان ها وافراد دیگربرای نرم افزار، سخت افزاریاشبكه پولی پرداخت نمی كنند، بلكه توان محاسباتی وسرویس های نرم افزاری مورد نیازشان راخریداری می كنند این ایده در واقع صرفه جویی بزرگ وبهره وری زیادی درمنابع IT را به همراه خواهد داشت. بدین ترتیب كافی است وسیله شما (PC، موبایل، تلویزیون، حتی یخچال!) یك رابط نرم افزاری(مرورگر) برای استفاده ازسرویس های آنلاین ویك دسترسی به اینترنت داشته باشد، خواهید دیدكه قادر هستید به راحتی ازتوان محاسباتی برای انجام كار های دیجیتالی خودبهره بگیرید. درچنین شرایطی مساله دیگراین نیست كه ازراه دور لامپ های منزلتان را روشن وخاموش كنید، ساعت دیجیتال شما كه بایك ارتباط بی سیم به شبكه متصل است می تواندخودش رابا نرم افزارقرارملاقات های شما روی سرورسیستم عامل web تان هماهنگ كندتابه خاطرخواب ماندن قرارتان را از دست ندهید!  

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید